Tietoa hankkeesta

Sähköisten palveluiden määrä kasvaa Suomessa vauhdilla. Uudet digitaaliset palvelut vaativat asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, osaamista ja itseohjautuvuutta. Organisaatioiden ja ammattilaisten on opittava uudenlainen palvelukulttuuri. Vaarana on, että uudet sähköiset palvelut lisäävät sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä, kuten ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja päihteiden käyttäjiä.

DigiIN-hankkeella on kolme tavoitetta:

• Uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria.

• Saada parempia sähköisiä palveluja kaikille.

• Ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

Tavoitteenamme on korkeatasoisten tieteellisten julkaisujen lisäksi luoda käytännön ratkaisuja vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä saattaa tietoa helposti käytettävässä muodossa päättäjien ja asianosaisten käyttöön.

DigiIN-hanke toteutetaan vuosina 2019–2025. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Työpaketit

Hanke on jaettu teemojen mukaan viiteen eri työpakettiin, joilla on vetäjät eri organisaatioista.

1) Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy käytettävien sähköisten palveluiden avulla

2) Ammattilaisten ja organisaatioiden uuden digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin tukeminen

3) Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa

4) Ikääntyneiden osallistaminen digitaaliseen palvelukulttuuriin

5) Sosiaalisesti marginalisoitujen ryhmien tukeminen digitaalisten palveluiden käytössä.

Työpakettien vetäjien yhteystiedot

DigiIN-hankeryhmä.
Sonja Iltanen (Ikäinstituutti), Sari Kujala (Aalto-yliopisto), Anne Kouvonen (Helsingin yliopisto), Tarja Heponiemi (THL), Sakari Taipale (Jyväskylän yliopisto), Piritta Rautavuori (THL), Teemu Rantanen (Laurea-ammattikorkeakoulu)