Päivitetty 30.05.2024

Ikääntyneet

  • Miten ikääntyneet käyttävät digitaalisia palveluita?
  • Mitkä ovat digisyrjäytymisen riskitekijöitä?
  • Mitkä asiat edistävät digitaalista osallisuutta?

Yksi DigiIN-hankkeen tavoitteista on selvittää, miten ikäihmisten tarpeet, arvot ja osaaminen voidaan paremmin huomioida sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisoinnissa. Tarkastelun lähtökohtana on väestön ikääntyminen, erityisesti vanhusväestön kasvava kulttuurinen moninaisuus ja eriytyneet digitaidot.

Selvitämme, millaisilla tavoilla vanhemmat ikäluokat käyttävät digitaalisia palveluja sekä millainen yhteys viestintä- ja mediateknologioilla on heidän tyytyväisyyteensä elämään sekä kokemaansa terveyteen. Käytämme tutkimuksessa suuria kyselyaineistoja, kuten FinSote ja Older audiences in the digital media environment.

Lisäksi tutkimme sitä, miten ikäihmisiä on osallistettu digitaalisten palveluiden yhteiskehittämiseen. Analysoimme sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiohankkeiden asiakirja-aineistoja politiikka-analyysin keinoin. Haastattelemme myös näiden hankkeiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta vastanneita asiantuntijoita hallinnon eri tasoilla (kunta, kuntaliitto/maakunta, ministeriö).

Kolmanneksi tutkimme digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toteutamme seurantatutkimuksen Ikäinstituutin Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeessa. Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeen tarkoituksena on edistää etäyhteyksien avulla kaukana palveluista asuvien yli 75-vuotiaiden mahdollisuuksia terveysliikuntaan. DigiIN-hankkeessa tutkimme, miten etäjumpasta voisi tulla osa kuntien pysyvää toimintaa.

Työpaketti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä DigiIN-konsortion eri osapuolten kanssa. Keskeisinä toimijoina ovat Jyväskylän yliopiston Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö ja Ikäinstituutti.

Työpaketin vetäjä on apulaisprofessori Sakari Taipale Jyväskylän yliopistosta.

Kuvassa Jyväskylän yliopiston DigiIN-tutkijaryhmä: Ville Mustola, Sakari Taipale, Tomi Oinas, Joonas Karhinen, Viivi Korpela, Laura Pajula ja Riitta Hänninen. Lisäksi ryhmään kuuluvat Antti Hämäläinen sekä Ikäinstituutin DigiIN-tutkijaryhmä: Päivi Topo ja Sonja Iltanen.