Kolme nuorta tekee muistiinpanoja.

Opis­ke­li­jat kar­toit­ti­vat ikäih­mis­ten di­gi­tai­to­ja

Haastattelut ovat osa DigiIN-hanketta, jossa kehitetään saavutettavia digitaalisia palveluja.

Julkisten palveluiden siirtyminen entistä enemmän verkkoon on aihe, joka on noussut esiin koronakriisin aikana. Sähköinen asiointi on monille arkipäivää, mutta vaarana on, että samalla osa kansalaisista on vaarassa pudota näiden sähköisten palveluiden ulkopuolelle.

Digisyrjäytymisen uhkaan haetaankin ratkaisuja DigiIN – Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan –hankkeessa, jossa myös Laurea on mukana. Tavoitteena hankkeessa on muun muassa kehittää entistä paremmin saavutettavia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä palveluja.

Ko­ro­na­ti­lan­ne muutti suun­ni­tel­mia

Kevään aikana Laurean liiketalouden ja sosiaalialan opiskelijat Hyvinkään kampukselta osallistuivat hankkeeseen toteuttamalla selvityksen, jossa kartoitettiin ikäihmisten digitaitoja sekä kokemuksia digipalvelujen käytöstä.

”Alun perin tarkoituksena oli tavata ikäihmisiä kasvotusten, mutta koronatilanteen vuoksi suunnitelmiin tuli muutos”, kertoo liiketalouden opiskelija Janne Lehtinen, joka toimi haastatteluja hoitaneen opiskelijatiimin projektipäällikkönä.

Muuttunut toteutustapa toi opiskelijoiden haastatteluihin uuden ulottuvuuden:

”Kun haastatellut ikäihmiset antoivat vastauksillaan oman panoksensa selvityksellemme, halusimme me puolestamme tarjota heille koronatilanteen keskellä kovasti kaivatun keskusteluhetken”, Lehtinen jatkaa.

”Haastateltavat olivat puheluista selvästi mielissään. Juttelimmekin heidän kanssaan myös muun muassa vallitsevasta kriisitilanteesta.”

Ikäihmiset vaarassa jäädä syrjään di­gi­taa­li­ses­sa ke­hi­tyk­ses­sä

Opiskelijat haastattelivat 31 ikäihmistä, jotka olivat syntyneet vuosien 1923–1955 välillä. Haastateltavia oli eri puolilta Suomea.

Heiltä kysyttiin muun muassa sitä, miten usein he käyttävät nettiä, millaisia asioita he verkossa hoitavat, ja onko heillä ollut verkkopalvelujen käytössä haasteita. Lisäksi selvitettiin, onko koronatilanne lisännyt puhelimen tai internetin käyttöä.

”Vaikka digiyhteiskunnassa elämmekin, niin silti haastatteluista kävi ilmi, että osa ihmisistä ei käytä internettiä ollenkaan. Toisaalta haastatelluista löytyi myös toista ääripäätä, joka on osallistunut kursseille tai ehtinyt jo työelämässäkin kehittää digitaitojaan”, Janne Lehtinen kuvailee haastattelujen tuloksia.

DigiIN-hanke on saanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksen. Mukana hankkeessa ovat Laurea-ammattikorkeakoulun ja THL:n lisäksi Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Ikäinstituutti.

Julkiset palvelut ovat voimakkaasti digitalisoituneet viime vuosina ja digitalisoituminen vaatii kansalaisilta uudenlaista osaamista ja on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki pysyvät mukana kehityksessä. Ikäihmiset ovat yksi DigiIN-hankkeen kohderyhmistä ja he ovat myös myös vaarassa jäädä syrjään digitaalisessa kehityksessä.