Teknologia auttoi ikäihmisiä ylläpitämään sosiaalisia suhteita koronapandemian aikana

Koronapandemia ja siihen liittyvät liikkumisrajoitukset kohdistuivat erityisesti ikäihmisiin, kun suositukset pysyä kotona astuivat voimaan. Rajoitukset kavensivat merkittävästi ikäihmisten elämänpiiriä.

Tutkimuksemme kuitenkin osoitti, että ikäihmiset kykenivät ylläpitämään sosiaalisia suhteitaan ja harrastuksiaan teknologiavälitteisesti. Pandemiaan liittyneet suositukset eivät siis estäneet ikäihmisiä viettämästä merkityksellistä sosiaalista elämää.

Tutkimukseen osallistuneet ikäihmiset olivat kyvykkäitä hyödyntämään sosiaalisten suhteiden ylläpidossa erilaisia teknologisia sovelluksia, esimerkiksi WhatsAppia, videovälitteisiä kontakteja, puhelinta ja jopa etäläsnäololaitetta. Samoin he osallistuivat erilaisiin harrasteryhmiin verkkovälitteisesti ja loivat uusia digitaalisia sisältöjä, esimerkiksi blogeja itsensä ja läheistensä iloksi.

Uusien digitaalisten sisältöjen luominen sisälsi uuden oppimista liittyen erityisesti uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Pandemia myös pakotti ikäihmiset teknologisten välineiden hyödyntämiseen ja osa haastateltavista koki tämän negatiivisena asiana.

Tutkimuksemme tuo esille, että teknologisten sovellusten hyödyntäminen koronarajoitusten aikana tuki ikäihmisten hyvinvointia. Erilaiset teknologiset sovellukset mahdollistivat sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen ja harrastamisen.

Tutkimukseen osallistuneet ikäihmiset olivat kykeneviä hyödyntämään teknologiaa itselleen ja hyvinvoinnilleen mielekkäällä tavalla.

Tulevaisuudessa teknologian merkitys tulee kasvamaan ikäihmisten elämässä entisestään. Teknologisten sovellusten tulisi kuitenkin olla sellaisia, että mahdollisimman monet ikäihmiset pystyvät niitä hyödyntämään, sillä ikäihmiset ovat varsin heterogeeninen ryhmä ja hyvin suurelle osalle ikäihmisistä teknologian hyödyntäminen on eritasoisesti haasteellista.

Lisätietoa

Analyysi perustuu keväällä 2021 kerättyyn laadulliseen tutkimusaineistoon, jossa tutkittiin teknologian merkitystä ikäihmisten jokapäiväisessä elämässä koronapandemian aikana. Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä ikäihmisen puolistrukturoidusta haastatteluista. Haastateltavat olivat iältään 68–83-vuotiaita (3 miestä ja 7 naista).

Silvennoinen, P. & Heikkinen, S. 2023. Elderly people’s perceptions of ICT’s role in alleviating social isolation during the COVID-19 pandemic. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. Vol. 15, No. 1, 77-88.

Piia Silvennoinen
Yliopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
Puh. 046 856 7933
piia.silvennoinen(at)laurea.fi

Sari Heikkinen
Tutkimusohjelmajohtaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
Puh. 040 743 1315
sari.heikkinen(at)laurea.fi