DigiIN-hankkeessa on tekeillä useita pro-gradu tutkimuksia sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatioon liittyen

DigiIN-hankkeessa on käynnissä useita pro-gradu tutkimuksia hankkeessa mukana olevissa tutkimuslaitoksissa. Alla esittelemme neljä THL:ssä tällä hetkellä käynnissä olevaa pro-gradu tutkimusta. Niitä yhdistää pyrkimys selvittää tutkimuksen avulla keinoja tukea sote-ammattilaisia heidän uusissa rooleissaan ja vastuissaan sekä digitalisaation mukanaan tuomissa työprosesseissa. Tutkimukset ovat nyt erittäin ajankohtaisia ja pureutuvat myös koronaviruspandemian mukanaan tuomaan lisääntyvään digitalisaatioon ja sen vaikutuksiin.

Potilastietojärjestelmiin liittyvä työkuormitus ja lääkäreiden epäasiallinen kohtelu

Heidi Urnberg

Graduaiheeni käsittelee potilastietojärjestelmiin liittyvää kuormitusta ja lääkäreiden epäasiallista kohtelua, esimerkiksi fyysinen väkivalta tai kiusaaminen. Lääkäreiden epäasiallinen kohtelu on valitettavan yleistä, minkä vuoksi on tärkeää tutkia siihen johtavia syitä.

Aiemman tutkimustiedon perusteella tiedetään, että työkuormitus, esimerkiksi kiire, lisää epäasiallisen kohtelun todennäköisyyttä työympäristössä. Nykypäivänä digitaaliset potilastietojärjestelmät muodostavat merkittävän kuormitusta aiheuttavan tekijän lääkäreillä.

Tämän vuoksi tutkin, kokevatko lääkärit, jotka raportoivat enemmän tietojärjestelmäkuormitusta, myös enemmän epäasiallista kohtelua työpaikallaan. Aineisto on Lääkärin työolot ja terveys 2019 -kyselytutkimuksen poikittaisaineisto.

Olen 28-vuotias 4. vuoden psykologian maisteriopiskelija Helsingistä. Olen aiemmalta koulutukseltani muotoilija, ja muotoiluopintojeni puitteissa kiinnostuin muun muassa käytettävyydestä. Mielenterveysaiheiden lisäksi opintoni ovatkin painottuneet kognitiiviseen psykologiaan ja havaitsemiseen.

Heidi Urnberg

Sähköisten terveyspalveluiden ja tietojärjestelmien vaikutus terveydenhuollon ammattilaisten rooleihin: Näkökulmana ammattilaisten välinen arvostus, auktoriteetti ja valta

Taija Lottonen

Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia terveydenhuollon ammattilaisten muuttuvia rooleja sähköisten terveyspalveluiden ja tietojärjestelmien lisääntyessä, ja niiden vaikutusta ammattilaisten keskinäiseen arvostukseen, auktoriteettiin ja valtaan.

Terveydenhuollon ammattilaisilla viitataan tässä tutkielmassa terveydenhuollon henkilökuntaan kuten sairaanhoitajiin, lähihoitajiin sekä lääkäreihin.

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat:

  1. Miten sähköiset terveyspalvelut muokkaavat rooleja terveydenhuollon ammattilaisten kesken?
  2. Miten sähköisistä terveyspalveluista johtuva roolien muutos vaikuttaa terveydenhuollon ammattilaisten auktoriteettiin, valtaan ja arvostukseen?

Aineistonkeruu on maaliskuussa 2021. Gradun valmistuu kesällä 2021 ja maisteriksi valmistuminen elokuussa 2021.

Opinnot: Hallintotieteet, johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto 4. vuosikurssi. Pääaineeni on Julkinen johtaminen

Perusterveydenhuollon johtajien kokemuksia koronaviruspandemian vaikutuksista digitaaliseen työkulttuuriin sekä sen johtamiseen

Annika Ravelin

Teen gradua hankkeessa aiheesta perusterveydenhuollon johtajien kokemuksia koronaviruspandemian vaikutuksista digitaaliseen työkulttuuriin sekä sen johtamiseen.

Laadullisen kuvailevan tutkimuksen tarkoituksena on kuvata suomalaisen perusterveydenhuollon johtajien kokemuksia COVID-19:n vaikutuksista digitaaliseen työkulttuuriin ja sen johtamiseen.

Annika Ravelin

Digitalisaation lisääntymisen vaikutus omaan työhön sekä muutosten vaikutus työyhteisön toimintaan

Johanna Närvänen

Tutkimuksen aiheena on digitalisaation lisääntymisen vaikutus omaan työhön sekä muutosten vaikutus työyhteisön toimintaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten hoidon ja palveluiden sähköistyminen on vaikuttanut terveysaseman asiakastyötä tekevien työntekijöiden työhön.

Tarkoituksena on myös selvittää, miten palveluiden muuttuminen sähköisiksi on muuttanut työ- ja palvelukulttuuria.

Aihe on erittäin ajankohtainen maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi, sillä monet palvelut sekä hoitotapaamiset jouduttiin muuttamaan nopealla aikataululla sähköisiksi etäpalveluiksi. Aihe on relevantti myös tulevaisuudessa, sillä sähköiset palvelut ja etähoito ovat kustannustehokkaita ratkaisuja ja tulevat olemaan suurena osana suomalaista terveydenhuoltoa.

Opiskelen terveystieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistossa, pääaineenani hoitotiede ja hoitotyön johtaminen. Olen aikaisemmalta koulutukseltani myös terveydenhoitaja AMK.