Vanhuksen kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Digitaalisten sote-palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole vielä riittävästi huomioitu ikääntyneiden tarpeita

Digitaalisten palvelujen käyttäminen parantaa sote-palvelujen saatavuutta ja tukee oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ilman tarvetta siirtyä palveluja tarjoavan toimijan luo. Tämä voi helpottaa erityisesti ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamista, sillä esimerkiksi toimintakyvyn rajoitteet voivat estää heitä hakeutumasta perinteisiin lähipalveluihin.

Digitaalisten sote-palvelujen käytön kannalta on olennaisen tärkeää, että käyttäjät näkevät ne hyödyllisinä.

Tutkimukseemme osallistuneista yli 75 vuotiaista kolmasosa näki digitaalisten sote-palvelujen helpottavan palvelujen saamista ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi lähes kolmasosa näki niiden tukevan heitä heidän tarpeisiinsa sopivan palvelun löytämisessä ja helpottavan yhteistyötä ammattilaisten kanssa.

Suurin osa ikääntyneistä suhtautui neutraalisti digitaalisiin sote-palveluihin ja niiden käytöllä saavutettaviin hyötyihin.

Tutkimustulostemme mukaan vaikuttaisi siltä, että digitaaliset palvelut tuovat eniten hyötyjä niille ikääntyneille, joille niiden käyttö on helpointa. Heikko terveydentila voi hankaloittaa digitaalisten palvelujen käyttöä eikä niistä ajatella olevan hyötyä. Lisäksi sosiaalisen ympäristön kapeneminen voi heikentää mahdollisuuksia tarvittavien teknologisten välineiden sekä tuen saamiseksi digitaalisia palveluja käytettäessä.

Ikääntyneiden myönteisiä näkemyksiä digipalveluista tulee pyrkiä lisäämään

Vaikuttaisi siltä, että ikääntyneiden tarpeita ei ole riittävästi huomioitu digitaalisten sote-palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta niillä pystyttäisiin paremmin vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin.

On tärkeää, että käyttäjäystävällisyyteen kiinnitetään huomiota ja ikääntyneille tarjotaan matalalla kynnyksellä reaaliaikaista tukea palvelujen käyttämiseksi. Lisäksi olennaista käytön tukemisen kannalta on, että ikääntyneillä on pääsy tietoteknologian ja internetyhteyksien äärelle sekä mahdollisuus kokeilla palvelujen käyttöä turvallisessa ympäristössä.

Ikääntyneet, jotka eivät ole juuri käyttäneet teknologiaa ja internetiä eivät välttämättä hahmota, mitä hyötyjä he voisivat saavuttaa niiden käytöllä.

”Ikääntyneiden tietämystä erilaisista tarjolla olevista digitaalisista sote-palveluista ja niiden käytön tarjoamista mahdollisista hyödyistä tulee pyrkiä edistämään. Tuloksemme painottavat palveluun ohjaamisen tärkeyttä, jossa suurin rooli on sote-ammattilaisilla”, toteaa tutkija Emma Kainiemi THL:stä.

DigiIN-hankkeessa toteutetussa laajaa kansallista kyselyaineistoa hyödyntäneessä tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia hyötyjä ikääntyneet näkevät digitaalisissa sote-palveluissa sekä sitä, mitkä tekijät ovat yhteydessä positiivisempiin näkemyksiin.
Tutkimukseen osallistuneet 8019 henkilöä olivat vähintään 75-vuotiaita ja asuivat vakituisesti Suomessa.

Lisätietoa

Perceived benefits of digital health and social services among older adults: A population-based cross-sectional survey. Digital Health, 9.

Emma Kainiemi
tutkija
THL
puh. 029 524 8292
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tarja Heponiemi
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi