Nainen puhuu kokouksessa.

Digitalisaatio asettaan uusia haasteita terveydenhuollon johtajille – Selvitys perusterveydenhuollon johtajien näkemyksistä

Digitalisaation lisääntyminen ja kehittyminen terveydenhuollossa tuo mukanaan uusia haasteita terveysalan ammattilaisille, mutta myös lähi- ja keskijohtajille sekä ylimmälle johdolle.

Tämän myötä on hyödyllistä tunnistaa, millaista johtamisosaamista terveydenhuollon johtajat tarvitsevat johtaakseen digitaalisia terveyspalveluita, jotta he pystyvät aktiivisesti kehittämään näitä ominaisuuksia.

”Jatkuvasti muutoksessa oleva terveydenhuoltoala edellyttää alan johtamisen erityispiirteiden tunnistamista sekä osaamisen vahvistamista. Erityispiirteitä on pystyttävä myös tunnistamaan eri johtamistasojen välillä”, toteaa vieraileva tutkija Antti Ylitalo Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Digiosaamisen tärkeys terveydenhuollon johtamisessa

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää terveydenhuollon johtajien käsityksiä johtamisosaamisesta digitaalisten terveyspalveluiden johtamisessa eri johtamistasoilla. Johtajat nostivat esiin erilaisia osaamisalueita, joita heidän mukaansa tarvitaan digitaalisten palveluiden johtamisessa.

Kaikilla johtamistasoilla ilmeni muun muassa tarve ymmärtää digitalisaatiota, riittävät tietotekniset taidot, positiivinen asenne digitalisaatiota kohtaan sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen yhdessä muiden ammattilaisten kanssa.

He halusivat myös tukea omia työntekijöitään ja varmistaa heille riittävän koulutuksen digitaalisia palveluita varten.

”Johtajien mielestä positiivinen suhtautuminen digitaalisiin palveluihin edistää myös työntekijöiden myönteistä suhtautumista digipalveluiden käyttöön”, pohtii Ylitalo.

Johtamistasojen väliset vaatimukset

Keskeisenä teemana oli myös tutkia johtamisosaamista eri johtamistasojen välillä. Mukana oli johtajia kolmelta eri johtamistasolta: lähijohdosta, keskijohdosta sekä ylimmästä johdosta.

Tutkimuksessa osaamisalueet vaihtelivat johtamistasoittain. Lähi- ja keskijohtajien näkemyksissä korostui enemmän pienempien kokonaisuuksien hallinta sekä kommunikointi työntekijöiden kanssa, kun taas ylemmillä johtamistasoilla korostui laajempien kokonaisuuksien hallinta, kuten digitaalisten palveluiden suunnittelu ja niihin investointi.

Nämä löydökset ovat linjassa myös aiempien johtamisosaamistutkimusten kanssa, joissa on korostettu eri ominaisuuksia johtamistasoittain.

Johtajien koulutukseen ja kehittämiseen on tärkeää panostaa tulevaisuudessa, jotta heidän johtamisosaaminensa vastaa digitalisaation muovaaman terveydenhuollon vaatimuksia ja kykenee ratkaisemaan siihen liittyviä haasteita.

Tulokset käyvät ilmi THL:n ja Oulun yliopiston yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa, joka on osa DigIN-hanketta.

Lisätietoa

Ylitalo, A., Laukka, E., Heponiemi, T., & Kanste, O. I. (2022). Primary healthcare managers’ perceptions of management competencies at different management levels in digital health services: secondary analysis. Leadership in Health Services. 

Antti Ylitalo
vieraileva tutkija, THL
etunimi.sukunimi@terveytesi.com