Etäpalveluista tukea mielenterveyskuntoutumiseen koronaepidemian aikana

Tuore DigiIN-hankkeen tutkimus esittää, että sosiaali- ja terveydenhuollon etäpalvelut sekä sosiaalisten suhteiden ylläpito etäyhteyksin ovat voineet lievittää koronaepidemian tuomia haittavaikutuksia mielenterveyskuntoutumiseen.

Tutkimuksessa haastateltiin 12 mielenterveyskuntoutujaa, jotka kokivat saaneensa etäpalveluista ja etäkontakteista merkittävää tukea mielenterveyteen, sosiaaliseen verkostoitumiseen ja yksinäisyyteen. Osa koki pääsyn sosiaali- ja terveyspalveluihin helpottuneen etäyhteyksien myötä ja arvosti mahdollisuutta edistää terveyttään ja hyvinvointiaan kotoa käsin.

”Pahan olon voimistuessa ei ole aina voimavaroja lähteä palvelun piiriin, vaan tarve nopealle avulle on suuri. Kuntoutujat kokivat etäpalvelutarjonnan lisääntyneen ja laajentuneen epidemia-aikana, mikä oli helpottanut palveluihin hakeutumista”, kertoo DigiIN-hankkeen tutkimusassistentti Lotta Virtanen THL:stä.

”Tutkimustuloksemme etäpalvelujen hyödyllisyydestä on tärkeä, koska epidemia-aika on saattanut heikentää väestön mielenterveyttä ja on lähtökohtaisesti asettanut mielenterveyskuntoutujat erityisen haavoittuvaan asemaan”, Virtanen jatkaa.

Etenkin ne kuntoutujat, jotka kuvailivat sosiaalisia tilanteita vaikeina, toivoivat voivansa hyödyntää etäpalveluja yhä enemmän myös yhteiskunnan avautuessa.

Etäpalvelujen suunnittelussa tunnistettava kuntoutujien erilaiset lähtökohdat ja tarpeet

Tutkimus osoitti, että esimerkiksi yksityisyys voi olla uhattuna, jos etäpalvelua joutuu käyttämään kotioloissa muiden läsnä ollessa. Myös hyvät digitaidot ja tarvittavat laitteet ovat edellytys etäyhteyksien hyödyntämiselle.

Jatkossa sote-palveluja suunniteltaessa olisi tunnistettava paremmin kuntoutujien erilaiset mahdollisuudet etäpalvelujen käyttäjinä. Lähipalvelujen rinnalla etäasiointikanavien monipuolistaminen voisi helpottaa erilaisiin tarpeisiin vastaamista.

”Monipuoliset palveluympäristöt kuitenkin edellyttävät ammattilaisten kouluttamista, jotta heillä on tarvittavat taidot luottamuksellisen palvelusuhteen rakentamiseen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa myös etäyhteyksissä”, Virtanen painottaa.

Lähde:

Virtanen, L., Kaihlanen, A-M., Isola, A-M., Laukka, E., Heponiemi, T. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia etäpalveluiden hyödyistä COVID-19-aikakaudella: Laadullinen kuvaileva tutkimus. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2021:58:266–283.

Lotta Virtanen
Tutkimusassistentti, THL
puh. 029 524 8047
etunimi.sukunimi@thl.fi