Sairaanhoitajan hyvä kirjaamistaito ja tietojärjestelmän tarjoama tuki edistävät potilasturvallisuutta

Potilashaittaan johtavien kirjaamisvirheiden havaitseminen on sitä yleisempää, mitä huonommin sairaanhoitajien kokemuksen mukaan tietojärjestelmä tukee kirjaamista.

DigiIN-hankkeen tutkimus osoitti myös, että potilashaittaan johtavien kirjaamisvirheiden havaitseminen oli yleisempää niillä sairaanhoitajilla, jotka arvioivat hoitotyön kirjaamisosaamisensa huonoksi verrattuna hyvät kirjaamistaidot omaaviin sairaanhoitajiin.

Useimmin kirjaamisvirheitä havaitsivat sairaanhoitajat, jotka arvioivat huonoksi sekä tietojärjestelmän tarjoaman tuen että oman kirjaamisosaamisensa.

Tutkimustulokset vahvistavat näkemystä tietojärjestelmien toiminnallisuuksien merkityksestä laadukkaan kirjaamisen ja potilasturvallisuuden edistäjänä.

”On tärkeää, että tietojärjestelmät tukevat sairaanhoitajia mahdollisimman hyvin hoitotyön kirjaamisessa, jotta potilasturvallisuutta uhkaavien haittatapahtumien riski vähenee. Järjestelmien toiminnallisten heikkouksien tunnistaminen ja korjaaminen on tässä keskeistä”, sanoo erikoistutkija Anu Kaihlanen THL:stä.

”Sairaanhoitajien kirjaamistaitoihin on panostettava yhtenäisen ja täsmällisen kirjaamisen edistämiseksi. Samalla myös parannetaan mahdollisuutta havaita jo tapahtuneet virheet ennen kuin ne voivat vahingoittaa potilasta. Tämä edellyttää ammattilaisten koulutustarpeiden arviointia sekä tarvittaessa erilaiset työympäristöt ja työn sisällöt huomioivan koulutuksen toteuttamista.”

Myös oppilaitosten on varmistettava, että työelämään siirtyvillä sairaanhoitajilla on valmiudet laadukkaasti kirjata hoitotyö sekä ymmärrys siitä, millaista uhkaa kirjaamisvirheet aiheuttavat potilasturvallisuudelle.

Tutkimuksen vastaajajoukkona oli 3610 sairaanhoitajaa, jotka vastasivat keväällä 2020 kyselyyn osana kansallista Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi (STePS 3.0) -hanketta.

Julkaisu: The associations of information system’s support and nurses’ documentation competence with the detection of documentation-related errors: Results from a nationwide survey

Erikoistutkija Anu Kaihlanen
THL
Puh. 029 524 6033
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi