Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneistä puolet näki hyötyvänsä sähköisistä sote-palveluista

Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneistä puolet (49 %) näki sähköiset sote-palvelut hyödyllisinä. Erityisesti hyödyllisinä nähtiin palvelujen käyttö ajasta ja paikasta riippumatta sekä mahdollisuus etsiä ja valita palveluja, jotka sopivat itselle. Vähinten hyötyjä nähtiin siinä, että sähköiset sote-palvelut auttavat noudattamaan terveellisiä elintapoja sekä huolehtimaan läheisen terveydestä, hyvinvoinnista tai toimintakyvystä.

Sähköisiä sote-palveluja oli käyttänyt kolmannes (35 %) sosiaalipalveluja ja neljännes (26 %) terveyspalveluja käyttäneistä. Molemmissa asiakasryhmissä ne vastaajat, jotka olivat käyttäneet sähköisiä sote-palveluja, näkivät hyötyvänsä niistä enemmän kuin ne vastaajat, jotka eivät olleet käyttäneet palveluja.


”Sähköisten palvelujen saatavuuden kannalta on tärkeää painottaa, että tässä tutkimuksessa sosiaalipalveluja käyttäneet kokivat terveyspalveluja käyttäneitä useammin, että heidän tarvitsemaansa sähköistä palvelua ei ollut saatavilla”, kertoo tutkija Emma Kainiemi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

”Näkemykset hyödyistä voivat konkretisoitua vasta kun sähköisiä palveluja on päässyt käyttämään. Tulosten perusteella on tarpeen kehittää erityisesti sähköisten sosiaalipalvelujen saatavuutta.”

Asiakkaat pitivät sähköisten palvelujen hyötyjä samankaltaisina sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta näkemyksiä selittivät osittain eri tekijät.

Kuvio: Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneiden näkemyksiin sähköisten sote-palvelujen hyödyistä.
Kuvio: Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneiden näkemyksiin sähköisten sote-palvelujen hyödyistä yhteydessä olevat tekijät.

Erityisesti naissukupuoli, nuorempi ikä, sähköisten palvelujen käyttö, näkemys sähköisten sote-palvelujen hyvästä saatavuudesta sekä laadusta ja etätyöskentelyn lisääminen ovat yhteydessä niin sosiaali- kuin terveyspalvelujen käyttäjien myönteisiin näkemyksiin sähköisten sote-palvelujen hyödyistä. Näiden lisäksi terveyspalveluja käyttäneillä vähintään keskitason koulutus, kokemus sähköisten sote-palvelujen hyvästä tietoturvasta, terveyspalvelujen saumaton ja sujuva saaminensekä koronatartuntaan liittyvät huolet ovat yhteydessä myönteisiin näkemyksiin hyödyistä.

Palvelujen kehittämisessä tulee huomioida kaikkien asiakkaiden ja käyttäjäryhmien tarpeet ja harkita tarkoin, milloin sähköiset palvelut tuovat asiakkaalle heidän odottamaansa lisäarvoa. Palvelujen yhdenvertaisuuden tukemisen kannalta olennaista on, että asiakkaat otetaan mukaan palvelujen suunnittelu- sekä kehittämistyöhön ja myös erityisryhmien tarpeet huomioidaan.

Tutkimus perustuu väestötasoiseen FinSote 2020 -kyselytutkimukseen.

Julkaisu: Sosiaali-ja terveyspalveluja käyttäneiden näkemykset sähköisten palvelujen hyödyistä koronapandemian aikana

Tutkija Emma Kainiemi
THL
Puh. 029 524 8292
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi