Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista

Digitalisoituvan sosiaali- ja terveysalan tutkimus on lisääntynyt liki räjähdysmäisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Useimmiten tutkimuksissa korostuu asiakkaiden ja ammattilaisten näkökulma. Digitalisoituminen haastaa kuitenkin myös alan esimiehiä ja johtajia. Johtajuuden näkökulmasta tutkimusta on tähän asti tehty rajoitetummin.

Tutkimusten perusteella esimiehillä ja johtajilla on keskeinen rooli muun muassa digitaalisten palvelujen käyttöönotossa. Onnistunut käyttöönotto mahdollistaa palvelujen parhaan potentiaalin, kuten palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja kustannustehokkuuden. Tällä hetkellä merkittävä osa digitaalisten palvelujen käyttöönotosta ontuu, ja yhtenä selittävänä tekijänä on pidetty riittämätöntä johtajuutta. Johtajilta edellytetään muun muassa kykyä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia digitaalisten palvelujen käyttöönotossa, mutta usein johtajat eivät itsekään tunne niitä riittävän hyvin.

DigiIN-hanke tukee digitalisoituvan sosiaali- ja terveydenhuollon johtajuutta

 DigiIN-hankkeen kolme tavoitetta ovat

  • uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria
  • saada parempia sähköisiä palveluja kaikille sekä
  • ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajuuden tutkimus kytkeytyy läheisesti näihin tavoitteisiin, sillä  johtajat ovat keskeisessä roolissa niin palvelukulttuurin uudistamisessa kuin digitaalisten palvelujen suunnittelussakin. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajien tulee myös tunnistaa palvelujen kohderyhmät ja siten myös johtajilla on tärkeä rooli ehkäistäessä digitaalisten palvelujen vuoksi haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

DigiIN-hankkeessa tutkimme sosiaali- ja terveydenhuollon johtajuutta digitaalisessa toimintaympäristössä sekä kehitämme ratkaisuja, jotka tukevat johtajia digitalisaation muovaamissa työrooleissa ja vastuissa.

DigiIN-hankkeen tutkijana ja koordinaattorina on aloittanut terveystieteiden maisteri Elina Laukka. Aikaisemmin Laukka on toiminut yliopisto-opettajana Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja tekee väitöskirjaa terveys- ja biotieteiden tohtoriohjelmassa. Väitöskirjassaan Laukka tutkii digitalisoituvan terveysalan johtajuutta.

 Elina Laukka, tutkija, THL

DigiIN-hankkeen koordinaattori