Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa -teemaan liittyvät maisterintutkielmat ja niiden tekijät esittelyssä

DigiIN-hankkeessa on käynnissä useita maisterintutkielmia hankkeessa mukana olevissa tutkimuslaitoksissa. Esittelemme neljä Helsingin yliopiston tiimissä käynnissä olevaa tutkimusta, jotka ovat osa Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa -teemaa.

Juuso Kilpinen

Kanditutkielmani käsitteli nuorten digisyrjäytymistä Suomessa, minkä ansiosta päädyin DigiIN -hankkeeseen tekemään maisterintutkielmaa koronan vaikutuksista siihen, kuinka venäjänkieliset työttömät käyttävät digitaalisia sote-palveluja.
Digitalisaatio etenee vauhdilla jokaisella yhteiskunnan osa-alueella. Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että kehityskulku palvelee jo valmiiksi hyvässä asemassa olevia ihmisryhmiä. Sitä vastoin yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevat ryhmät, kuten esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat, maahanmuuttajat, työttömät tai ikääntyneet, tarvitsevat kuitenkin tukea kehityksessä mukana pysymiseen.
Myös oman tutkielmani aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ota tarpeeksi hyvin huomioon esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten heikompaa suomen kielen taitoa. Pidän tärkeänä, että voin osallistua tutkielmallani digitaalisen ja sosiaalisen syrjäytymisen välisiä yhteyksiä koskevaan keskusteluun ja olla sitä kautta mukana edistämässä sitä, että digitaaliset palvelut, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut, suunnitellaan jo alusta asti saavutettaviksi ja mukaan ottaviksi.


Juuso Kilpinen
Opiskelen nyt neljättä vuotta Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, tarkemmin sanottuna sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelmassa. Kandivaiheessa pääaineeni oli yhteiskuntapolitiikka, ja sen ohella tuli luettua myös taloustiedettä sekä politiikan tutkimusta.

Jutta Hartikainen

Tehtävänäni on maisteritutkielmassa tarkastella 50+ venäjänkielisten maahanmuuttajien internetin käytön suhdetta elämään tyytyväisyyteen. Olen vahvasti laadullinen tutkija, mutta tämän tutkielman myötä minulle avautui mahdollisuus kehittää osaamistani myös määrällisenä tutkijana.
Tutkielmani alustavat tulokset ovat yhteneväisiä kansainvälisten tutkimusten kanssa, joiden mukaan internetin käytöllä ja elämään tyytyväisyydellä on positiivinen suhde maahanmuuttajien keskuudessa. Tämän tutkimushankkeen kautta saamani osaamisen myötä olen päätynyt myös erinäisiin muihin maahanmuuttajien digitaitoja tukeviin hankkeisiin niin kotiseudullani Kouvolassa kuin valtakunnallisestikin. Pidän DigiIN konsortiota kokonaisuudessaan erittäin merkittävänä koko yhteiskunnan kannalta!


Jutta Hartikainen
Teen maisteritutkielmaa DigiIN hankeessa. Koulutukseltani olen Terveystieteiden Tohtori (monikulttuurinen hoitotyö) ja nyt teen Valtiotieteen Maisteri tutkintoa sosiaali- ja terveysalan tutkimisen ja johtamisen (sote maisterit) maisteri ohjelmassa Helsingin Yliopistossa. DigiIN hankkeeseen päädyin koska Helsingin yliopistolla on maahanmuuttoon liittyvä työpaketti konsortiossa ja monikulttuurisuus on erityisosaamisaluettani. Työpaketin vetäjältä Anne Kouvoselta kuulin konsortiosta ja mahdollisuudesta tehdä maisteritutkielma sen puitteissa.

Ella Taavitsainen

Maisterintutkielmani aihe on Ikäihmisten digitaalinen arki. Vuonna 2019 tein kandidaatintutkielmani aiheesta Ikäihmisten digitaalinen jakautuneisuus, joten olen perehtynyt jo aiemmin aihetta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen. Aiheen ajankohtaisuus, monisäikeisyys ja ilmiön nopea muuttuminen innoittivat valitsemaan ikäihmisiä koskettavan digiaiheen myös maisterintutkielmaan. Ikäihmisten parissa olen tehnyt myös vapaaehtoistoimintaa.
Laadullista tutkimusta varten keräsin aineiston haastattelemalla eteläkarjalaisen kunnan senioriyhdistyksen jäseniä puhelimitse. Haastatteluissa käsiteltiin ikäihmisten omia kokemuksia ja näkemyksiä digilaitteiden- sekä palveluiden käytöstä keskittyen eritoten julkisiin palveluihin. Lisäksi keskustelimme kyseisen kunnan verkkopalveluista ja niiden saavutettavuudesta sekä korona-ajan vaikutuksista senioreiden arkeen. Aineiston koodaamisen jälkeen siirryn sen analysoinnin ja kirjoittamisen pariin. Alustavasti näyttää siltä, että tulen keskittymään aineiston analyysissä palvelujen jatkuvan muutoksen käyttäjille asettamiin haasteisiin: jotta käyttö voi jatkua, ikääntyvienkin käyttäjien on kyettävä täydentämään osaamistaan jatkuvasti.


Ella Taavitsainen
Olen sosiologian pääaineopiskelija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Olen suorittanut opintoja myös viestinnästä sekä johtamisesta, ja tehnyt työkseni viestintää julkishallinnossa.

Tatiana Glushkova

My master thesis concerns older Russian-speaking migrants in Finland and their sense of belonging. I try to identify what types of belonging Russian migrants might have and how various factors, including the use of technologies, are associated with these types. Additionally, I try to examine the association between these identified types of belonging and willingness to follow cultural values and traditions.
For my research, I use CHARM data and opt for a quantitative approach. The initial findings suggest that belonging is a multidimensional concept including national and emotional dimensions as well as belonging to Ingrian Finns. There are various associations between possible factors and types of belonging, but language and religion are some of the most significant ones.
CHARM: Care, Health and Ageing of Russian-speaking Minority in Finland


Tatiana Glushkova
I am a second-year master’s student in COS programme at the University of Helsinki. My study discipline is sociology and my thematic pathway is Ethnic Relations and Migration.