Nuorempi opastaa vanhempaa tietokoneen ääressä

Etäpalvelut mahdollistivat omahoidon paljon terveyspalveluita tarvitseville asiakkaille

Osalle paljon terveyspalveluita tarvitsevista etäpalvelut ovat mahdollistaneet omahoidon sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen COVID-19-pandemian aikana, osoittaa DigiIN-hankkeessa toteutettu haastattelututkimus.

Etäpalveluita käyttäneet kokivat terveydenhuollon palveluiden saatavuuden ja joustavuuden lisääntyneen. Tämä tarkoitti esimerkiksi palveluihin pääsyn nopeutumista ja helpottumista.

”Tulosten perusteella etäpalvelut voivat tuoda uusia ratkaisuja paljon terveyspalveluita tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamiseen tavalla, joka tukee terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä”, sanoo erikoistutkija Anu Kaihlanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Paljon terveyspalveluita tarvitsevat ovat pieni, mutta kasvava osa väestöstä, joka muodostaa suurimman osan terveydenhuollon kustannuksista.

Etäpalveluiden hyödyt eivät koske kaikkia

Merkittävä osa tutkimukseen osallistuneista ei ollut käyttänyt etäpalveluita lainkaan.

Monet toivat esiin puutteelliset digitaitonsa tai omaan terveydentilaansa liittyvät tekijät, jotka olivat estäneet etäpalveluiden hyödyntämisen pandemian aikana.

Tarjolla olevista etäpalveluista ei myöskään aina oltu tietoisia.

Osa myös koki fyysiset palvelut mielekkäämpinä kuin etäpalvelut, koska fyysiset palvelut nähtiin henkilökohtaisempina. Esimerkiksi videovastaanottoa saatettiin arastella kokemuksen puutteen vuoksi.

Vähäinen kiinnostus tietokoneen käyttöön sekä etäpalveluiden käytettävyyteen ja henkilökohtaisiin taitoihin liittyvät puutteet lisäsivät ulkopuolelle jäämisen tunnetta ja riskiä syrjäytyä etäpalveluista.

Opastusta, ohjausta ja tukea tarvitaan

Tutkimuksesta saadut tulokset havainnollistavat, että palveluiden yhdenvertaisuus ei toteudu.

Monet haastatelluista kokivat, että he voisivat kokeilla etäpalveluita, jos ne olisivat helppokäyttöisiä, niiden käyttöä olisi mahdollista opetella ja niistä esimerkiksi tiedotettaisiin aikaisempaa paremmin.

”Tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat tarvitsevat opastusta, ohjausta ja tukea etäpalveluihin. Etäpalveluista on myös tarpeen tiedottaa nykyistä paremmin”, Kaihlanen toteaa.

Tutkimuksessa haastateltiin 30 terveydenhuollon asiakasta, jotka olivat käyttäneet perusterveydenhuollon palveluita vähintään kahdeksan kertaa vuodessa vähintään kolmena neljästä seurantavuodesta (2017–2020). Haastateltavat valittiin satunnaisotannalla yhden keskisuuren kaupungin asiakasrekisteristä.

Etäpalveluilla tarkoitettiin terveydenhuollon ammattilaisen ja asiakkaan välistä etäasiointia sekä itsenäisesti käytettäviä etäpalveluita, kuten esimerkiksi Omakantaa, Terveyskylää, etävastaanottoja, chat-palveluja ja erilaisia sovelluksia.

Lisätietoa

Tutkimusartikkeli: Frequent users’ experiences of the possibilities provided by telemedicine services in advancing health and well-being during the COVID-19 pandemic: A qualitative interview study. Finnish Journal of eHealth and eWelfare.

Anu Kaihlanen
Erikoistutkija
THL
Puh. 029 524 6033
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi