Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaat saavat tukea digipalveluiden käytössä toimintakykynsä vaatimalla tavalla

Tulevaisuudessa ihmiset joutuvat asioimaan entistä enemmän digitaalisesti, koska sähköiset palvelut lisääntyvät. Sähköinen asiointi vaatii palveluiden asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, uudenlaista osaamista ja itseohjautuvuutta.

Riski sähköisistä palveluista ja digitalisaatiosta syrjäytymiseen on kuitenkin erityisen suuri haavoittuvassa asemassa olevilla henkilöillä.

Tutkimus osoitti, että haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden digitaalinen toimijuus mahdollistuu yhteistyössä kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Toimijuus tarkoittaa yksilön käsitystä itsestään, millaiset asiat hän kokee itselleen mahdolliseksi ja millaisia toiminnan esteitä hän kohtaa.

Haavoittuviin ryhmiin kuuluville asiakkaille tulee mahdollistaa kasvokkainen asiointi myös tulevaisuudessa

Tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisten näkemyksiä asiakkaiden digitaalisesta toimijuudesta eli mahdollisuuksista ja rajoitteista osallistua digitaalisen yhteiskunnan toimintaan. Ammattilaisten tehtävänkuvaan kuuluu keskeisesti asiakkaiden tukeminen sähköisessä asioinnissa.

Kuntoutuksessa asiakkaat oppivat sähköisen asioinnin taitoja ja he saavat tukea digipalveluiden käytössä toimintakykynsä vaatimalla tavalla. Asiakkaiden motivoinnin kannalta keskeistä on arvostava kohtaaminen, digitaalisuuteen liittyvien pelkojen käsittely ja sosiaalisen tuen tarjoaminen.

Digitalisaatio näyttäytyy asiakkaiden elämässä eräänlaisena yhteiskunnan edellyttämänä pakkona, johon he tarvitsevat ja saavat tukea kuntoutuksen ammattilaisilta.

”Tutkimuksemme osoittaa, että haavoittuviin ryhmiin kuuluville asiakkaille tulee mahdollistaa kasvokkainen asiointi myös tulevaisuudessa. Kasvokkaisen asioinnin takaaminen varmistaa osaltaan sen, ettei sote-ammattilaisille synny kanssa- ja puolesta asiointiin liittyviä pakottavia tilanteita”, sanoo yliopettaja Piia Silvennoinen Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Tutkimuksen asiakaskunta oli heterogeenistä, mutta heillä kaikilla oli elämänhallinnan haasteita, jotka ovat esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmia, työttömyyttä, asunnottomuutta tai heikko suomen kielen taito.

Asiakaskuntaa puolestaan yhdistävät puutteelliset digitaidot sekä sähköiseen asiointiin ja toimintakykyyn liittyvät haasteet.

Lisätietoa:

Analyysi perustuu keväällä 2021 kerättyyn laadulliseen tutkimusaineistoon, jossa kartoitettiin erään sosiaalialan palveluntarjoajan työntekijöiden näkemyksiä heidän asiakkaidensa digitaalisesta toimijuudesta. Tutkimusaineisto koostui kohdeorganisaation työntekijöiden fokusryhmähaastatteluista. Kaikkiaan fokusryhmähaastatteluja oli 6 ja niihin osallistui 26 haastateltavaa.
Silvennoinen, P., & Rantanen, T. Digital agency of vulnerable people as experienced by rehabilitation professionals. Technology in Society. 2023.

Piia Silvennoinen
Yliopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
puh. 046 856 7933
piia.silvennoinen(at)laurea.fi

Teemu Rantanen
Yliopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
puh. 046 856 7065
teemu.rantanen(at)laurea.fi