Näkökulmia digitaalisen yhteiskunnan reunoilta -webinaarissa pohdittiin digitaalisen osallisuuden ja digituen kysymyksiä

DigiIN- ja DigiOn-hankkeet järjestivät yhteisen Näkökulmia digitaalisen yhteiskunnan reunoilta -webinaarin 20.1.2022. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 84 toimijaa, jotka edustivat laajasti kuntasektoria, sosiaali- ja terveysalan järjestöjä, rikosseuraamusalaa sekä muita digitaalisesta osallisuudesta kiinnostuneita tahoja. Päivän aikana kuultiin tutkimukseen ja kehittämiseen perustuvia alustuksia ja käytiin keskustelua digitaalisesta osallisuudesta ja digituesta.

Aluksi Johtaja Valdemar Kallunki Laureasta johdatteli päivän teemoihin ja nosti esiin yhteiskunnalliseen ja digitaaliseen kahtiajakoon liittyvät kysymykset. Hän korosti, että digitaalisia kuiluja koskevan keskustelun painopisteet ovat vuosikymmenien kuluessa muuttuneet. Viime aikoina on noussut yhä vahvemmin esiin saavutettavuuden kysymyksen ja erityisesti se, pystytäänkö kaikki pitämään mukana, kun yhteiskunta digitalisoituu.

Alustuksissa esiteltiin DigiIN-hankkeen Laurean tutkijatiimin tutkimuksia

Teemu Rantanen esitteli tutkimuksia, joissa tarkasteltiin mielenterveyden haasteita omaavien henkilöiden ja vankien asenteita digipalvelujen käyttöä kohtaan. Tutkimukset tekevät näkyväksi asenteiden merkityksen digitaalisen osallisuuden kannalta. Erityisesti ikääntyneet mielenterveyskuntoutujat ja vangit tarvitsevat tukea ja motivointia digitaalisten palvelujen käyttöön.

Eeva Järveläisen esitys kohdistui rikostaustaisiin henkilöihin ja älyvankilaan. Esityksessä korostui kasvokkaisen kohtaamisen merkitys myös palvelujen digitalisoituessa. Tutkimus toi esiin vankiloiden digitalisoitumisen merkityksen mutta myös kehittämistoiminnan haasteellisuuden.

Piia Silvennoinen toi alustuksessaan esiin sen, miten digitalisoituminen muuttaa työtä ja siihen liittyviä kokemuksia. Digitalisoituminen edellyttääkin sote-alan ammattilaisilta niin sanottua sulautuvaa ammatillisuutta. Työn muuttuessa osittain digitaaliseksi ammattilaisen tulee osata toimia ja tukea asiakasta kasvokkain ja virtuaalisesti. Esityksessä korostettiin, että haavoittuviin ryhmiin kuuluvien asiakkaiden digitaalinen toimijuus rakentuu vuorovaikutuksessa heitä digitaalisuudessa tukevien henkilöiden kanssa.

Hyvässä digituessa korostuvat ihmisenä kohtaaminen, motivoiva ohjaus ja pedagogiset keinot

Iltapäivällä painopiste siirtyi kohti käytännön sovelluksia. Soile Juujärven lähtökohtana oli näkemys, että ilman tukea osa kansalaisista putoaa digikuiluun. Hänen mukaansa hyvä digituki huomioi tuettavien tarpeet ja erityispiirteet. Se tapahtuu luonnollisissa ympäristöissä, joissa ihmiset muutenkin käyvät. Hyvässä digituessa korostuvat ihmisenä kohtaaminen, motivoiva ohjaus ja pedagogiset keinot, Lisäksi sähköisessä asioinnissa tarvitaan monikerroksisia digitaalisia taitoja. Kaiken kaikkiaan digituki on osa kokonaisvaltaista auttamista.

Alustuksessaan DigiOn-hankkeen toimijat Susanna Saarvo ja Hanna Rantala kuvasivat Digikaveritoimintaa sekä siihen liittyvää kehittämistoimintaa. Heidän mukaansa vertaistuen merkitys digituessa on keskeinen. Digikaveritoiminnassa on monia vahvuuksia, joiden kautta sillä pystytään vastaamaan digituettavien haasteisiin.

Tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia yhdistettiin käytännön näkökulmaan

Lopuksi oli vuorossa paneeli, johon osallistui Pia Puolakka (Älykäs vankila -hanke, Rikosseuraamusalaitos), Jyrki Myllärniemi (Edistia konserni), Artëm Kuosti (DigiUp-hanke, Moniheli ry) ja Juha Myller (Digikaveri, Aspa-säätiö). Paneelin teemoina oli digiosallisuus, digituki ja hyvät käytännöt digitaalisissa palveluissa. Keskustelu oli monitasoista ja sisälsi paljon kehittämisen kannalta olennaisia näkökulmia.

Kaiken kaikkiaan päivän aikana keskustelu oli vilkasta. Tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia yhdistettiin käytännön näkökulmaan. Lopputulemana voidaankin todeta, että digitalisaatio on mahdollisuus, kunhan huolehditaan siitä, että kaikki pysyvät kehityksessä mukana.

Seminaarin järjestivät Laurea-ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki osana Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa DigiIN-hanketta ja ESR:n rahoittamaa DigiOn-hanketta. DigiOn-hanketta rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja:

DigiIN-hanke: Teemu Rantanen
etunimi.sukunimi@laurea.fi
DigiOn-hanke: Susanna Saarvo
etunimi.sukunimi@laurea.fi

Päivän aikana esiteltyjä DigiIN-hankkeen tutkimuksia:

Järveläinen, E. & Rantanen, T. (2021). Incarcerated people’s challenges for digital inclusion in Finnish prisons. Nordic Journal of Criminology, 22(2), 240-259.

Rantanen, T., Gluschkoff, K., Silvennoinen, P. & Heponiemi, T. (2021). The Associations Between Mental Health Problems and Attitudes Toward Web-Based Health and Social Care Services: Evidence from a Finnish Population-Based Study. Journal of Medical Internet Research, 23(9), e28066.

Rantanen, T., Järveläinen, E. & Leppälahti, T. (2021). Prisoners as users of digital health care and social welfare services: A Finnish attitude survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11), 5528. 

Silvennoinen, P. (2020). Professional Master’s Degree Students’ Perceptions on the Changes Digitalisation Imposes on Counselling in the Social and Health Care Sector. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(17), 6243.