Tutkimus: Ikääntyvien venäjänkielisten maahanmuuttajien itsearvioidun terveyden ja masennusoireiden yhteys digitekniikan käyttöön

Ne ikääntyneet maahanmuuttajat, jotka kokevat terveytensä huonoksi ja joilla on masennusoireita, käyttävät todennäköisesti vähemmän digitekniikkaa.

Tulosten perusteella ikääntyvien venäjänkielisten maahanmuuttajien masennusoireisiin liittyy suurempi todennäköisyys olla käyttämättä internetiä tai älypuhelinta. Masennusoireisiin liittyi myös pienentynyt todennäköisyys käyttää sosiaalista mediaa. Heikoksi koettu terveys puolestaan liittyi pienempään todennäköisyyteen käyttää internetiä viesteihin.

Tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että huono terveys liittyy ikääntyvillä yleisesti vähäisempään internetin käyttöön.

1082 osallistujasta vain 137 ei käyttänyt internetiä päivittäin. Internetin tai älypuhelimen käyttämättömyys ei eronnut miesten ja naisten välillä. Internetin ja älypuhelinten käyttämättömyys oli paljon yleisempää 65-vuotiaiden tai sitä vanhempien ihmisten keskuudessa kuin nuoremmassa ikäryhmässä.

Tiedot analysoitu Ikääntyminen, terveys ja hoiva Suomessa asuvien venäjänkielisten näkökulmasta (CHARM) -tutkimuksesta, joka perustuu kansallisesti edustavaan otokseen 50 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia venäjänkielisiä henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi Suomessa.

Lähde:
Kouvonen A, Kemppainen L, Ketonen E, Kemppainen T, Olakivi A, Wrede S. Digital Information Technology Use, Self-Rated Health, and Depression: Population-Based Analysis of a Survey Study on Older Migrants. J Med Internet Res 2021;23(6):e20988