Digitalisaatio muuttaa lääkärin työtä, mutta mihin suuntaan?

Digitalisaation hyödyistä lääkärien työssä on vielä varsin vähän tietoa. Digitalisaatiolle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää ymmärtää kuinka lääkärit kokevat digitalisaation vaikuttaneen heidän työhönsä.

Tutkimuksen mukaan lähes puolet lääkäreistä koki:

  • Digitalisaatio on edistänyt potilaiden aktiivista roolia omassa hoidossaan (46,4 %).
  • Digitalisaatio on helpottanut potilastietojen saantia (43,6 %).
  • Digitalisaatio ei ole vaikuttanut ennaltaehkäisevän työn mahdollisuuksiin (45,2 %).
  • Digitalisaatio ei ole vaikuttanut siihen, kuinka kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät tukevat lääkäreiden työtä (43,5 %).

Arviot moniammatillisen yhteistyön edistymisestä jakautuivat tasaisesti (jokseenkin tai täysin samaa mieltä 35 %, ei samaa eikä eri mieltä 34,4 % ja jokseenkin tai täysin eri mieltä 30,6 %).

Vain yksi kymmenestä (9,8 %) ajatteli digitalisaation nopeuttaneen vastaanottotyötä potilaiden kanssa.

Hyvin toimiva potilastietojärjestelmä vaikuttaisi olevan kriittinen kliinisen työn sujuvuuden kannalta

Uudet teknologiat muuttavat työntekijöiden työprosesseja, heidän sosiaalisia suhteitaan ja sitä kautta kokonaisuudessaan heidän kokemustaan työpaikastaan.

”Siihen kuinka digitalisaation vaikutukset koetaan, yhdistyy useita tekijöitä varsin monimutkaisella tavalla. Tietojärjestelmien käyttötarkoitus (potilastyö tai hallinnollinen työ), työnantajasektori sekä erikoistuminen olivat keskeisiä tekijöitä. Lääkäreiden työympäristö näyttäisi vaikuttavan usean tekijän taustalla mikä odotetusti heijastuu edelleen digitalisaatiokokemuksiin”, sanoo tutkija Petra Saukkonen THL:stä.

”Lisäksi hyvin toimiva potilastietojärjestelmä vaikuttaisi olevan kriittinen kliinisen työn sujuvuuden kannalta.”

Parempi potilastietojärjestelmälle annettu arvosana oli yhteydessä nopeampiin vastaanottoaikoihin ja helpompaan potilastietojen saamiseen. Lisäksi vähintään kuuden kuukauden käyttökokemus potilastietojärjestelmästä oli yhteydessä parempaa tiedonsaantiin potilaista.

Digisiirtymä ei ole vain teknologiaa vaan se muuttaa olemassa olevia työkäytäntöjä

Konteksti ja käyttötarkoitus on syytä huomioida kehitettäessä ja otettaessa käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja tai -palveluita lääkäreiden työssä. Lisäksi tiedonkulkua ja -vaihtoa työnantajasektoreiden välillä voitaisiin parantaa.

Työn digitalisoituminen ja siihen liittyvät tekijät pitäisi huomioida myös lääkäreiden perehdytyksessä. Digisiirtymä ei ole vain teknologiaa vaan se muuttaa olemassa olevia työkäytäntöjä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lääkäreiden käsityksiä terveydenhuollon digitalisaation vaikutuksista heidän työhönsä sekä analysoida, miten nämä käsitykset sekä työhön ja digikäyttöön liittyvät tekijät ovat yhteydessä toisiinsa. Digitalisaation vaikutusten sekä työhön ja digikäyttöön liittyvien tekijöiden keskinäisiä yhteyksiä analysoitiin verkostoanalyysillä.

Tulokset perustuvat Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021-kyselytutkimukseen, jonka toteuttivat yhdessä Lääkäriliitto, THL, Oulun yliopisto ja Aalto yliopisto. Tutkimukseen osallistuneet 4630 suomalaislääkäriä olivat työikäisiä alle 65-vuotiaita, jotka käyttivät potilastietojärjestelmiä potilastyössä ja/tai hallinnollisissa tehtävissä.

Saukkonen P, Elovainio M, Virtanen L, Kaihlanen A, Nadav J, Lääveri T, Vänskä J, Viitanen J, Reponen J, Heponiemi T. The Interplay of Work, Digital Health Usage, and the Perceived Effects of Digitalization on Physicians’ Work: Network Analysis Approach. J Med Internet Res 2022;24(8):e38714.

Petra Saukkonen
tutkija
THL
puh. 029 524 8292
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tarja Heponiemi
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi