Uusien asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotot on syytä suunnitella huolella – ammattilaisten koulutus on avainasia

Uusien asiakas- tai potilastietojärjestelmien käyttöönotot on syytä toteuttaa huolellisesti, koska järjestelmämuutoksilla on huomattava vaikutus ammattilaisten työhön. Kokeneet käyttäjät antavat järjestelmille hyviä arvioita useammin kuin kokemattomat, selviää Tietojärjestelmäkysely sairaanhoitajille -tutkimuksesta.

Kyselyllä selvitettiin, millainen yhteys osaamisella, koulutuksella ja käyttöönoton ajankohdalla on sairaanhoitajien hyvään arvioon asiakas- ja potilastietojärjestelmästä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiä on tarve yhdistää ja muuttaa muun muassa sote-uudistuksen takia.

Kokemus auttaa uuden järjestelmän haltuunotossa

Terveyskeskuksen vuodeosastoilla, kotisairaanhoidossa, kotisairaalassa ja erilaisissa asumispalveluissa työskentelevät sairaanhoitajat arvioivat asiakas- ja potilastietojärjestelmät hyväksi useammin kuin sairaalan vuodeosastolla työskentelevät.

”Eroavuudet arvioinneissa voivat johtua useista tekijöistä. Työn luonne vaihtelee, ja voi esimerkiksi olla, että toisissa ympäristöissä on tehty enemmän tietoisia ponnisteluja parantaa ja sovittaa tietojärjestelmiä paremmin työntekijöiden tarpeisiin. Järjestelmiä on saatettu esimerkiksi räätälöidä vastaamaan tarkemmin kotisairaanhoidon tai asumispalveluiden erityistarpeita”, arvioi THL:n erikoistutkija Anu Kaihlanen.

Tutkimuksen mukaan organisaatiossa tarjolla oleva jatkuva koulutus ja kokemus kollegoiden tuesta tukivat oppimista. Sairaanhoitajat, jotka olivat kokemattomia asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttämisessä ja kirjaamisessa antoivat järjestelmille hyviä arvosanoja harvemmin kuin kokeneemmat. Jos järjestelmä oli ollut käytössä alle vuoden, hyviä arvosanoja antoivat enemmän ne sairaanhoitajat, joilla oli jo kokemusta tai jotka olivat saaneet käyttöön jatkuvaa koulutusta.

Jatkuva koulutus on tarpeen

Panostaminen osaamisen kehittämiseen ja osaamisen seuraaminen voivat auttaa organisaatiota käyttöönotossa.

”Tulosten perusteella voidaan suositella, että organisaatiot järjestäisivät uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöön jatkuvaa koulutusta. Näin sairaanhoitajat saisivat käyttökokemusta ja voisivat harjoitella kirjaamista käytännössä”, kertoo Kaihlanen.

Koulutuksen jatkuvuus on olennaista, sillä kertakoulutus ei tutkimuksen perusteella riitä. Myös kollegiaalisen tuen antamisen ja saamisen mahdollisuuksia kannattaa parantaa, sillä sairaanhoitajat, jotka kokivat kollegoiden tuen edistävän asiakas- ja potilastietojärjestelmän käytön osaamista, arvioivat järjestelmän useammin hyväksi. Kollegoiden tuki saattaa esimerkiksi edistää uusien tapojen omaksumista.

”Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton suunnitteluun ja toteuttamiseen on oleellista varata resursseja ja pohtia käyttöönottoa käytännön työn kannalta”, Kaihlanen sanoo.

Näin asiakas- ja potilastietojärjestelmät voidaan valjastaa tukemaan sairaanhoitajien työtä ja sitä myöten asiakkaiden hyvää hoitoa.

Lisätietoa

Tutkimusartikkeli: Käyttöönoton ajankohdan sekä osaamiseen ja koulutukseen liittyvien tekijöiden yhteys sairaanhoitajien antamaan arvioon asiakas- tai potilastietojärjestelmästä