Lääkärit älylaitteella.

Sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys voi lisätä erityisesti nuorten sairaanhoitajien virheitä työssään

Tuore DigiIN-hankkeen tutkimus osoittaa, että sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys kuormittaa sairaanhoitajia iästä riippumatta. Toisin sanoen eri ikäryhmiin kuuluvat hoitajat sietävät järjestelmien käytettävyysongelmia yhtäläisesti.

Sen sijaan kognitiivisten virheiden määrässä oli eroa eri-ikäisten hoitajien välillä: yllättäen niitä ilmeni useimmin nuorilla sairaanhoitajilla, jotka kokivat tietojärjestelmät vaikeakäyttöisiksi. Tällaisia kognitiivisia virheitä olivat esimerkiksi ohjeiden kuunteluun tai salasanojen muistamiseen liittyvät vaikeudet, tai että henkilö oli vahingossa käynnistänyt tai sulkenut väärän laitteen, järjestelmän tai ohjelman.

”Tulos on ristiriidassa sellaisen stereotyyppisen ajatuksen kanssa, että teknologian kanssa kasvaneet, ns. millenniaalisukupolvea edustavat sairaanhoitajat, jotka ovat tottuneita selviytymään erilaisista sähköisistä alustoista ja tehtävistä samanaikaisesti, olisivat suojassa tietojärjestelmien aiheuttamalta rasitukselta”, kertoo erikoistutkija Anu Kaihlanen.

”Se huolestuttaa, jos tämän kaltaiset stereotypiat ovat vaikuttaneet siihen, kuinka paljon nuoria hoitajia tuetaan tai perehdytetään työpaikoilla tietojärjestelmien käyttöön”, Kaihlanen pohtii.

Tuloksia saattaa Kaihlasen mukaan selittää myös se, että nuoret sairaanhoitajat ovat todennäköisesti vasta työuransa alkumetreillä, ja ensimmäisten työvuosien tiedetään olevan monelle kuormittavia ja vaativan paljon uuden oppimista. Tietojärjestelmien käyttö vie merkittävän ajan sairaanhoitajan päivittäisestä työstä. Jos järjestelmät eivät tue työn tekemistä riittävästi, voivat kuormittua etenkin nuoret sairaanhoitajat, joilla työn kokonaisuuden hallinta ei vielä ole kokeneempien hoitajien tasolla.

Tutkimuksessa selvitettiin sähköisten potilastietojärjestelmien käytettävyyden yhteyttä sairaanhoitajien tietojärjestelmiin liittyvään stressiin sekä kognitiivisiin virheisiin työssä. Lisäksi tarkasteltiin, onko mahdollisissa yhteyksissä eroa eri-ikäisten sairaanhoitajien välillä.

Varsin odotetusti ne sairaanhoitajat, jotka kokivat tietojärjestelmän käytettävyyden huonoksi, kokivat enemmän tietojärjestelmiin liittyvää stressiä. Samoin kognitiivisten virheiden määrä työssä oli korkeampi niillä sairaanhoitajilla, jotka kokivat tietojärjestelmän käytettävyyden huonoksi.

Tutkimuksen tulokset vahvistivat näkemystä siitä, että tietojärjestelmien helppokäyttöisyyteen panostamalla voitaisiin vähentää sairaanhoitajien stressiä ja kognitiivista kuormitusta. Tietojärjestelmiin liittyvän kuormituksen minimoiminen olisi erittäin tärkeää, sillä muistitoiminnoissa, huomion säätelyssä tai käytännön toiminnassa ilmenevät virheet ovat merkittävä uhka myös potilasturvallisuudelle.

Lähde:

Health Care Professionals’ Experiences of Patient-Professional Communication Over Patient Portals: Systematic Review of Qualitative Studies. J Med Internet Res.

Anu Kaihlanen
Erikoistutkija
Puh. 029 524 6033
etunimi.sukunimi@thl.fi