Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sotedigi-osaamista ja eettisiä toimintatapoja kehitetään SotePeda 24/7 –hankkeessa. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä on partnereina 23 korkeakoulua. Hankkeessa on tehty sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää osaamismäärittelyä, joka jakautuu 12 osaamisalueeseen.
Lisätietoa Sotepeda 24/7 -verkkosivulla.

Yksi keskeisistä osaamisalueista on sotealan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen. Sen ydintä on käsittää ihminen osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja järjestelmiä, sekä ymmärtää miten palvelujen ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, sekä ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Työntekijöiden tulee osata tunnistaa ja analysoida teknologisoitumiseen liittyvää eriarvoisuutta ja mahdollisia syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja. Tavoitteena on osata edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Osallisuuden edistämistä ja eriarvoisuuden teemoja tarkastellaan hankkeessa tuotetuissa oppimateriaaleissa. Sisällöissä tarkastellaan muun muassa digitaalisia kuiluja, digiosallisuutta ja digisyrjäytymistä, joihin liittyvää käsitteistöä jäsennetään kansallisissa käynnissä olevissa hankkeissa. Opiskelijoita ja työelämätoimijoita johdatetaan teemoihin muun muassa vankilaympäristöön sijoittuvien esimerkkien kautta. Niissä perehdytään niin älyvankilan mahdollisuuksiin yhdenvertaisuuden edistäjänä kuin yksittäisen entisen vangin kokemuksiinkin.

Opiskelija tutustui vankiloiden digitalisaation merkitykseen haastatteluvideoita tehdessään

Aloitin YAMK -opintoni TKI-polkuopiskelijana Laureassa tammikuussa 2020. TKI-opiskelussa mahtavaa on se, että opintoja suoritetaan työelämälähtöisesti ja ihan oikeissa työelämäprojekteissa. Alun perin minulle ja kahdelle opiskelutoverilleni osoitettiin yhtä oppimistehtävää, jonka voisimme toteuttaa yhteistyössä SotePeda 24/7 -hankkeen kanssa, mutta aika pian erilaisia oppimistehtäviä ja mahdollisuuksia tarjoutui lisää, joihin hyppäsimme mielellämme ja innoissamme mukaan. Näin päädyimme myös tekemään haastatteluvideoita Älykäs vankila –hankkeesta. Videot on tarkoitettu SotePeda 24/7 -hankkeen oppimateriaaleiksi.

Hankkeessa tuotetut oppimateriaalit vastaavat osaltaan sote-alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opintojen kautta olemme päässeet tekemään materiaalia parillekin eri osaamisalueelle, ja tässä kerron nyt, miten olimme mukana Älykäs vankila -hankkeen materiaalien tekemisessä.

Älykäs vankila -hanke toteuttaa Suomen ensimmäisen älyvankilaratkaisun uuteen, vuonna 2020 valmistuvaan Hämeenlinnan naisvankilaan. Älyvankilaratkaisulla tarkoitetaan sitä, että jokaiseen selliin tulee vangeille oma sellipääte, jonka avulla vanki voi asioida sähköisesti.

Se, miksi vangit tarvitsevat omat sellipäätteet, mihin älyvankilaratkaisuilla pyritään ja miten ne toimivat, selviää oppimateriaalien videoilta projektikoordinaattori Pia Puolakan haastattelusta.

Älykäs vankila -hankkeesta on tehty neljä videota, jotka löytyvät SotePeda 24/7 -digicampuksen yhteiskunnallisen osaamisen alueelta. Videoissa avataan muun muassa vankiloiden digitalisaation nykytilaa, Älykäs vankila –hankkeen tavoitteita, sekä pohditaan vankilaa rikoksettoman elämän toimintaympäristönä luomassa mahdollisuuksia digiosallisuuteen.

Pelkästään haastattelu ja videoiden tekeminen oli näin opiskelijalle uutta ja opettavaista. Olen itse sosionomi AMK ja työskennellyt noin kymmenen vuotta varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa digitalisaatio on ollut verkkaista, sitä on melko haastavaa toteuttaa ja saada mukaan toimintaan nopealla syklillä. Omassa työssäni en ole osannut kiinnittää huomiota digitalisaation hitauteen aiemmin, mutta nyt YAMK -opintojen myötä olen huomannut, että kaikki digitalisoituu, myös sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vankilamaailma ei ole itselleni millään tavalla tuttua, mutta videoilta saa kattavan ymmärryksen miksi myös vankiloiden on pysyttävä mukana digitalisaatiossa. Videoiden avulla voi saada myös ymmärrystä ja uutta perspektiiviä omaan ajatteluun. Älyvankila-esimerkin avulla voi soveltaa ja pohtia sosiaali- ja terveyspalveluiden sähköistymistä laajasti. Videot voivat herättää ajatuksia digitalisaation tärkeydestä, laajuudesta ja muun muassa siitä, kuinka merkittävä osa digipalvelut ovat nyky-yhteiskuntaa ja tulevaisuutta. Digipalveluita ei voi nähdä vain yhteiskunnan parempiosaisten palveluina, vaan digitalisaatiossa on otettava huomioon kaikki yhteiskunnan jäsenet ja osa-alueet. Palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä on huomioitava myös digitalisaation laidalla olevat kansalaiset.

Laura Montonen, YAMK TKI-polkuopiskelija, Laurea

Lauran kuvailemat videot ja muutkin SotePeda 24/7 hankkeen oppimateriaalit ovat avoimia CCBYSA 4.0 -lisensoituja ja tällä hetkellä tarjolla DigiCampus-oppimisympäristössä. Ohjeet oppimateriaalin löytämiseen DigiCampukselta saat hankkeen verkkosivuilta. Oppimateriaalit löytyvät yhteiskunnallisen osaamisen alueelta.

Toivomme DigiIN-hankkeen toimijoille ja blogin lukijoille hyvää kesää!

Eeva-Mari Miettinen
SotePeda 24/7 hankkeen projektityöntekijä

Outi Ahonen
SotePeda 24/7 hankkeen projektipäällikkö, DigiIN-hankkeen ohjausryhmän jäsen