DigiIN-hanke alkaa: millaisesta tilanteesta lähdemme liikkeelle?

DigiIN-hanke pyrkii löytämään toimivia ratkaisuja siihen, miten kaikki väestöryhmät saadaan pidettyä mukana terveys- ja hyvinvointipalveluiden digitalisoituessa.

Millaisesta tilanteesta lähdemme liikkeelle?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille tarjottavat sähköiset asiointi- ja omahoitopalvelut ovat lisääntyneet nopeasti. Nämä palvelut edellyttävät asiakkailta entistä aktiivisempaa roolia oman terveytensä ja hyvinvointinsa hoidossa, mikä muuttaa myös ammattilaisten toimenkuvaa ja tehtäviä. Nopea muutos edellyttää sopeutumista sekä organisaatioilta, ammattilaisilta että asiakkailta.

Kehitys saattaa lisätä sekä digitaalista että sosiaalista syrjäytymistä ja kasvattaa eriarvoisuutta, jollei heikoimmassa asemassa olevia kuten maahanmuuttajia, ikääntyneitä ja sosiaalisesti syrjäytymisvaarassa olevia pystytä huomioimaan riittävästi ja varmistamaan myös heidän pääsynsä palveluihin.

Aiemman tutkimustiedon perusteella on havaittu esimerkiksi, että

  • Terveydenhuollon tietojärjestelmien heikko käytettävyys ja tekniset ongelmat ovat uhka terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvoinnille.
  • Puutteellinen suomen tai ruotsin kielitaito on maahanmuuttajataustaisille yksi suurimmista esteistä julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. Ei ole syytä olettaa vaikutuksen olevan ainakaan pienempi digitaalisten palveluiden osalta. 
  • Ikäihmisten digitaalisen osallistumisen suurimpia esteitä ovat digitaitojen, kiinnostuksen ja itseluottamuksen puute.
  • Digitaaliset palvelut tavoittavat esimerkiksi vangit heikosti. Vankien sosiaalisen ja digitaalisen osallisuuden näkökulmasta on olennaista kiinnittää huomioita turvallisuuteen, tavoitettavuuteen, tukeen, teknisten laitteiden ylläpitoon ja motivaatioon.

Palvelukulttuurin pitäisi voida vastata heikoimmissa asemissa olevien ihmisten tarpeisiin ja tarjota heille asianmukaista tukea palveluiden käyttöön. Tämä on erityisen tärkeää, koska nämä samat ryhmät kuuluvat juuri niihin, joilla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve on usein suurin.

Miten tartumme haasteisiin?

 DigiIN-hanke on monitieteinen ja hyödyntää monipuolisesti erityyppisiä tutkimusasetelmia ja -menetelmiä, kuten kyselyjä, yksilö- ja ryhmähaastatteluja, havainnointia, tapaustutkimusta, toimintatutkimusta ja simulaatioita. Konsortio edustaa laajaa osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta, digitaalisesta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, maahanmuuttajakysymyksistä, ikääntyneistä ja ikääntymisestä sekä työn ja hoivan tutkimuksesta.

Hanke toteutetaan THL:n, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Ikäinstituutin välisenä yhteistyönä.

Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi hankkeessa painotetaan käytännön ratkaisujen luomista. Erityisesti hyödynnetään palveluiden käyttäjiä osallistavia yhteiskehittämisen sekä palvelumuotoilun menetelmiä.

Lue lisää: Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan, Tilannekuvaraportti.